Principy sociálního podnikání

  • Společnost otevřeně a pravdivě informuje veřejnost, podnikatelské subjekty a uživatele služeb o projektu. To se týká i nabídky pracovních míst v projektu.
  • Společnost v projektu zaměstná min. 30% osob se zdravotním postižením, těmto zaměstnancům poskytuje zvýšenou formu podpory při vykonávání jejich práce. Jedná se zejména o možnost rozvržení pracovní doby podle specifických požadavků, o možnost práce z domova, o podporu při zaškolování a o pravidelné vzdělávání. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů specifikuje vydaný platný pracovní řád společnosti.
  • Společnost v projektu zapojuje zaměstnance se zdravotním postižením do rozhodovacích procesů společnosti formou pravidelných účastí na poradách, kde jim musí být poskytnuta možnost prezentovat svobodně a demokraticky svůj názor v rámci rozhodovacích procesů projektu.
  • Pokud je v rámci projektu dosaženo zisku, min. 51% zisku musí být využito pro potřeby projektu tzn. pro jeho stabilitu a další rozvoj. Jedná se např. o nábor nových zaměstnanců a jejich vzdělávání, o motivační odměny zaměstnanců nad rámec sjednané mzdy, o tvorbu rezervního fondu pro zajištění dlouhodobé ekonomické stability projektu, o nákup nových technologií a vybavení apod.
  • Společnost v rámci projektu upřednostňuje princip lokalizace tzn. usiluje o efektivní  využívání místních zdrojů. To se týká zaměstnanců i dodavatelů služeb.
  • Společnost se při realizování projektu chová ekologicky, tzn. že preferuje výrobky a služby nezatěžující životní prostředí.

Ing. Aleš Kozák
ředitel společnosti

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. © 2007 – 2024Kontakt: info@instituteu.cz
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.